Fregadero

Fregadero Granberg ES10, 44,1 cm

Fregadero Granberg ES11, 49,6 cm

Fregadero Granberg ES12, 54,0 cm

Fregadero Granberg ES15, 76,6 cm

Fregadero Granberg ES20, 61,6 cm

Fregadero Granberg ES25, 97,1 cm

Fregadero Granberg ES30, 76,6 cm

Fregadero Granberg ES35, 120,6 cm